17.30 + Helena, Zenobia i Walenty
18.00 + Franciszek Bytner /p/