9.00 + Zygmunt i Regina Skrzyńscy
11.00 + Za Parafian
16.00 + Henryk, Antonina, Henryk Majczyk