17.30 + Henryk, Antonina i Henryk Majczyk
17.30 + Henryka Skrzyńska (im.)
18.00 Msza kolędowa