17.30 + Bogdan Sulkowski (4 rocz.)
18.00 Rozpoczęcie roku szkolnego