17.30 + Zygmunt Domański – gregorianka
18.00 + Franciszek Bytner /p/