17.30 + Wioletta Siedlich, Henryk, Antonina i Henryk Majczyk
18.00 + Tadeusz Gonta /p/