17.30 + Henryk, Antonina i Henryk Majczyk
18.00 + Teresa Komorowska – gregorianka