17.30 + Henryka Skrzyńska (im.)
18.00 + Henryk, Antonina i Henryk Majczyk